Xhaferr Miraku (4), si Major i Shtabit të Përgjithshëm, 1942