Ushtria austro-hungareze duke u futur në Elbasan nga ura e Zaranikës. 1916