Triskë Veshmbathje, Kategoria B. Pika Vjetore 103, tremujori parë 1956