Tabela ne hyrjen e Qendrës Spitalore italiane të Librazhdit, Prill 1941