Një mbledhje e Këshillit Pedagogjik në shkollën Abdyl Myzyri, Elbasan 1987