Kontratë për një pjesë të rrugës Tiranë - Elbasan, 1928