Klasë e Shkollës Ndërqytetase dalë tek shkolla Dakli, Elbasan 1936