Kamer Kazazi në mes me kolegësh mësues në seminar, Krujë 1943