Ismail Sadiku, kryeinxhinier në Parkun e Mallrave, në repartin e rigjenerimit të vajit të makinave, Elbasan, 1968