Foto panoramike e shkrepur nga këmbanarja e Kishës së Shën Mëria, Elbasan 1937