Foto e personaliteteve tel godina e prefekturës, 1937-1939