Fletë pagesë e mësuesve të shkollave të para shqip në Elbasan (4)