Fletë ditari e një nxënësi të Normales për "Ushtrimoren", 1923