Demir Kotherja dhe Foti Papajani, rruges Elbasan-Korçë, Tetor 1945