Atë Visarion Xhuvani përpara se të emërohej Kryepeshkop i KOASH foto e vitit 1931