Atë Visarion Xhuvani (1890-1965), anëtar i parlamentit (1920-1924), Kryepeshkop i KOASH, foto e vitit 1923