Dëftesë Jetëshkrimi e Nënpunësave civile të Shtetit për Ahmed Daklin