Personeli i shkollës profesionale në Elbasan, 1943