1941, Piknik në Byshek, Kolë Papamihali i pari poshtë majtas